ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ 2013 ވަނަ އަހަރު އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އެ ސްކޫލް ގައި ބާއްވައިފި

ލިޔުންތެރިޔާ: އިބްރާހިމް ޝިހާމް

މިހާތަނަށް16 ލިޔުން ވަނީ ޝާއިއު ކޮށްފަ!

 PriceDay2013 10

 

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ 2013 ވަނަ އަހަރު އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ (29 އޯގަސްޓް 2014) އެ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ 08:30 ގައި ފެށުނު މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އިސްދޫ ސްކޫލްގެ ޕުރިންސިޕަލް ހަސަން ރިސާދު އެވެ.މި ޖަލްސާގައި ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ދެ މެންބަރުންނާއި،ރަށު ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އިތުރުން އެކި މުއައްޝަޝާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އަދި ދަރިވަރުންނާއި،ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެލެނެވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.