ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގައި ދިވެހި އަދަބީ ހަފްތާ ފާހަގަ ކޮށްފި

ލިޔުންތެރިޔާ: އިބްރާހިމް ޝިހާމް

މިހާތަނަށް5 ލިޔުން ވަނީ ޝާއިއު ކޮށްފަ!

adhabee hafthaa 2014

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ދުވަސް ”ދިވެހި އަދަބީ ހަފްތާ 2014“ ގެ ނަމުގައި މިއަދު  ސްކޫލްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.   ތިން ހައުސްގެ މެދުގައި ބޭއްވި އަދަބީ ހަރަކާތްތަކުގައި ވާހަކަ، ބަނދި، ރައިވަރު ކިޔުމާއި،ދޫފުރޮޅި، ކުއްލި މަޢުޟޫ އައް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަދިވެސް އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔައް ދިޔައެވެ.

ދިވެހި އަދަބީ ހަފްތާގެ ހަރަކާތްތަކުގަ މުޅިންވެސް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދިވެހި ވަންތަކަމާއި، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި، ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ސްޓޭޖް ތަމްޞީލް ތަކާއި، ވަކިވަކިކުދިންގެ އައިޓަމްތަކަކީވެސް ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި، ރައިވަރާއި، ސަޤާފީ އެތައްކަމެއް އެހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އާވެ އާލާވެގެން ގޮސްފައިވާ ހަރަކާތްތަކެކެވެ.

މިއަދު ސްކޫލްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ސްޓޭޖް މަތީ ހަރަކާތް ޝަރަފްވެރި ކުރެއްވުމަށް ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި، ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ވަރަށްގިނަ ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ދަނބިދޫ ސްކޫލުން “ދިވެހިދުވަސް ” ނަމުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަނީ ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހިންގެ އާދަކާދައާއި، ދިވެހިންގެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމާއި، އަދި ދިވެހި ޅެންވެރިކަމާއި، ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަހުރުވައާއި، ދިވެހިބަހާބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.