ދަނބިދޫ އިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުން ރަތައް!

ލިޔުންތެރިޔާ: admin

މިހާތަނަށް76 ލިޔުން ވަނީ ޝާއިއު ކޮށްފަ!ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު މާބޮޑަށް ދަށައް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ. "އަނެއްކާ އެ ދިޔައީ ކަރަންޓު. މިރޭވެސް މިހާރު ތިން ބޮކި ޖަހައިފިން. މީދެން ބޮޑު ވަރު."، ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރަށުގެ ރައްޔިތަކު މިކަމާ ހިއްހަމަ ނުޖެހިގެން ލިޔެފައިވެއެވެ.