ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރެނީ! މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ނުވަ މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

ދަނބިދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރެނީ! މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ނުވަ މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

ލ.ދަނބިދޫ

މި މަހުގެ 12 ވަނަދުވަހު ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ނެގި ސުންކުގެ ނަތީޖާއިން ރަށުން މީހަކު ފައްސި ވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ފަހުން ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އިތުރު ހަ ފަރާތެއް ފައްސިވެ އިތުރަށް ނެގި ސުންކުތަކުން މިރޭ ތިން ފަރާތެއްވަނީ ފައްސިވެފަ!

މިހާތަަނަށް ދަނބިދޫން ޖުމްލަ ނުވަ ފަރާތެއް ފައްސިވެފާ ވާކަމަށް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިވަގުތު ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ ލިސްޓް

އަދި މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުން ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ މަސައްކަތް ފަށާފާވާއިރު ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސުންކު ނަގަމުން ގެންދާތީވެ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށްވެސް ކައުންސިލް އިން އިލްތިމާސްކުރޭ!

އެހެންކަމުން އެންމެހާ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކަމުގެފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނބިދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޒަމާނީ …