ކުއްލި ހަބަރު

ސިއްހަތު

ކުރުނބާ ފެން – ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ބުއިމެއް

  ކުރުނބާ ފެން ގިނަމީހުން ބޮއިހަދަނީ ބަލިވުމުންނެވެ. މާބޮޑަށް ވަރުދެރަވެ ނުވަތަ ހުން އަންނަނަމަ ކުރުނބާ ފެން ބުއިމަށް މީހުން އަވަސްވެގަނެ އެވެ. ބައެއް މީހުން ކުރުނބާ ބޮއިވެސް ހަދަ އެވެ. ގައިގައި ވަރުޖެއްސުމަށް ކުރުނބާފެން ބޯންޖެހޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރުނބާ ފެނުން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ހަށިގަނޑަށް ލިބޭކަން އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރުބާ ފެނަކީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ބްރީތްލައިފް: ކަސްރަތަށް ބަހަނާއެއް ނެތް، ބިޒީ މީހުންގެ ޖިމް!

“ބިޒީ ކަމުން ހަމަ ކަސްރަތު ކުރަން ނުދެވެނީ!” މި ވާހަކަ އަބަދު އަޑު އިވޭނެ އެވެ. ކަސްރަތު ކުރަން ދާން މިހާރު އޮތް އެއް ބަހަނާއަކީ ބިޒީވުމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެކަމަށްވެސް ހައްލު މި ފެނުނީއެވެ. ހައްލު ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްދީފައި މިވަނީ “ބްރީތްލައިފް” ޖިމުންނެވެ. މި ތަން ހާއްސަ ވަނީ ބުރަކޮށް އުޅޭ ބިޒީ މީހުންނަށެވެ. “މިހާރު ގިނަ މީހުން މި އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށް، ވަރަށް ބުރަކޮށް. …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ލ. ދަނބިދޫގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ދަނބިދޫގައި މިއަދު ހުޅުވުނު ބޭސް ފިހާރަ އިން އާސަންދަ އާއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި މިފާމަސީއާއެކު އެސްޓީއޯ ފާމަސީތަކުގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 168 އަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މި ބޮޑު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް