ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ކުއްލި ޙަބަރު

ކުއްލި ޙަބަރު

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ލ.ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަމުން އެބަދެއެވެ. ރަށުން ދަނބިދޫ.ކޮމް އާއި ވާހަކަދެއްކި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން އުދަ އަރައި ރަށުގެ އަތިރިމައްޗާއި ރަށުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބައެއް ގޯތިތެރެއަށް ލޮނުގަނޑު ވަދެފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އުދަ އަރަމުންދާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް