ކުއްލި ހަބަރު

ވިޔަފާރި

Ut wisi luctus ullamcorper. Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފޮޓޯ: އިބްރާާހިމް ޝިހާމް “މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ދަށުން ލ. އަތޮޅު ހަތަރު ރަށެއްގައި ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.އެ މަޝްރޫއަކީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ (އިފާޑް) ގުޅިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއެކެވެ،އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ހަތަރު ރަށަކީ ލ.މާބައިދޫ، ދަނބިދޫ، އިސްދޫ އާއި ކަަލައިދޫގައެވެ،މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ ގެ އިތުރުން އިސްދޫ އަދި މާބައިދޫ މި ހަތަރު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކަލައިދޫއާއި ދަނބިދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑް) ގުޅިގެން ހިންގާ “މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ދަށުން ލ.ދަނބިދުއާއި ކަލައިދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު 16 އޮކްޓޫބަރު ފެށިގެން 2 ނޮވެމްބަރު އަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި ލޯނަށް އެދޭ ފޯމާއި، ލޯނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް، www.fishagri.gov.mv  އިންނާއި ލޯނު އަމާޒުކުރެވޭ ދެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ރަށެއްގައި ފަށައިފި

ފޮޓޯ: ލ. ދަނބިދޫ މެރިކަލްޗަރ އެންޓަޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ރަށެއްގައި  ހުއިފިލަނޑާާ އާލާކޮށް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.  ލ. އަތޮޅުގެ ލކަލައިދޫ އާއި  ދަނބިދޫ ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރުމުގެ މިމަޝްރޫޢު މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާ މޫދުގައި ހަދާފައި ހުރި ކޮށިތަކަށް ކުދި ހުއިފިލަނޑާ ޑުކޮށްލެއްވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީއެވެ. ފޮޓޯ: އިބްރާާހިމް ޝިހާމް މިމަސައްކަތް މިއަދު މިދެރަށުގައި އިފްތިތާޙު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ރަށެއްގައި ފަށައިފި

ފޮޓޯ: ލ. ދަނބިދޫ މެރިކަލްޗަރ އެންޓަޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ރަށެއްގައި  ހުއިފިލަނޑާާ އާލާކޮށް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.  ލ. އަތޮޅުގެ ލކަލައިދޫ އާއި  ދަނބިދޫ ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރުމުގެ މިމަޝްރޫޢު މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާ މޫދުގައި ހަދާފައި ހުރި ކޮށިތަކަށް ކުދި ހުއިފިލަނޑާ ޑުކޮށްލެއްވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީއެވެ. ފޮޓޯ: އިބްރާާހިމް ޝިހާމް މިމަސައްކަތް މިއަދު މިދެރަށުގައި އިފްތިތާޙު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ލ.ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ އިއްޔެ ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައިއެވެ. މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މައްސާހު ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އާއެވެ. މައްސާހު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ ސާމިރު އަބޫބަކުރެވެ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ  ލ. އަތޮޅުގެ ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މުޙައްމަދު ހަމީދެވެ. ދަނބިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް