ކުއްލި ހަބަރު

ހަބަރު

ދަނބިދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރެނީ! މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ނުވަ މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ!

ލ.ދަނބިދޫ މި މަހުގެ 12 ވަނަދުވަހު ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ނެގި ސުންކުގެ ނަތީޖާއިން ރަށުން މީހަކު ފައްސި ވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ފަހުން ކޮވިޑުގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އިތުރު ހަ ފަރާތެއް ފައްސިވެ އިތުރަށް ނެގި ސުންކުތަކުން މިރޭ ތިން ފަރާތެއްވަނީ ފައްސިވެފަ! މިހާތަަނަށް ދަނބިދޫން ޖުމްލަ ނުވަ ފަރާތެއް ފައްސިވެފާ ވާކަމަށް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މިވަގުތު ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ ލިސްޓް އަދި މީގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ލ.ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަމުން އެބަދެއެވެ. ރަށުން ދަނބިދޫ.ކޮމް އާއި ވާހަކަދެއްކި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން އުދަ އަރައި ރަށުގެ އަތިރިމައްޗާއި ރަށުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ބައެއް ގޯތިތެރެއަށް ލޮނުގަނޑު ވަދެފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އުދަ އަރަމުންދާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އަލަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގެންނެވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި!

ކައުންސިލްގެ 5 މެންބަރ މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން އިޤްރާރުވުމުގެ ދަރުބާރުގައި ޤުރްއާންގެ ބަރަކާތުން ފައްޓަވައި ދެއްވީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ހަމްދާއެވެ. މިދަރުބާރު ތަޢާރުފް ކޮށްދެއްވީ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އިބްރާހިމް ރަޝީދެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ހުވައި ލައިދެއްވީ ލ.މާބައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫގެ އިސްތިސޯސް އިން ތުނބުރި ނަގައިފި

ލ.ތުނބުރި ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް ލ. ދަނބިދޫގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިހްތިސޯސް އިން އެ އަތޮޅު ތުނބުރި ނަގައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 230 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސޯސް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި މަތިކޮށްފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު އިއްޔެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ މޮނިޓަރިން އަށް

ދަނބިދޫ ފޮޓޯ؛ ހާމްްފޮޓޯސް ހެލްތު އިމާޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފައިވަނީ ދަނބިދޫ މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާ ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެ ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައިވަނީ އެ އަތޮޅުގެ މާންދޫ އިން ފެނުނު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

މާންދޫ ކްލަސްޓަރ: ދަނބިދޫން ދެމީހަކު ފައްސިވެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކުޓްވި ފަރާތްތައް އެންގުމަށް އެދިއްޖެ!

ލ.ދަނބިދޫ ފޮޓޯ : ގުރައިސް ލ. މާންދޫ ކްލަސްޓަރ: މާންދޫގަައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ ދަނބިދޫ ދެމީހުން ނެގި ސުންކު ފައްސިވެފައިވާތީ އެދެމީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކުޓް ވި ފަރާތްތައް އެންގުމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. “ލ.މާންދުއިން 22 އޭޕްރީލް ވަނަ ދުވަހު ދަނބިދުއަށް ދަތުރު ކުރި ދެމީހުން (އަލަމާގެ އަދި ދޫރިޔާގެ) ނެގި ސުންކު ފައްސިވެފައި ވާތީ އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. މިދެމީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކުޓް ވެފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދުއަށް އުފަން މުޅި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ދަރިއެއް އޭރުގެ ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޙީ އެހީތެރިއާ ޙަސަން މޫސާ

ފޮޓޯ:ސިހާމް އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ކޮށްމިލަނީ އެ ބޭފުޅަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވާ ލ.ދަނބިދުއަށް ުުއުފަން ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޚީ އެހީތެރިޔާ ޙަސަން މޫސާ އައްށެވެ. އާދެ އެއީ 1977 ވަނަ އަހަރު ލ.އަތޮޅުގަ ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޚީ އެހީތެރިޔާ ޙަސަން މޫސާ އޭރު އޭނާ ހުންނެވީ އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ރަސްމީ ދަތުރެއްގައެވެ. އެ ދުވަސްވަރަކީ މުއާސަލާތު ކުރަން ތަރައްޤީ ޒަމާނެއް ނުންކަމުން މުއާސަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައީ ” ވޯކީޓޯކީ”އެވެ. ކޮންމެއަކަސް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫގައިި ހުންނަ ބޮޑު ހައްތެއްޔަށް އަަަަަަަަަަަރާފިންތަ؟

ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް. ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 ފޫޓް ދުރުގައި އޮންނަ އުސްގަނޑަށް “އިސްދޫ ބޮޑު ހައްތެލި ” ކިޔައެވެ. މިތަނުގެ ވަށަމިނުގައި 360 ފޫޓް އަދި އުސް މިނުގައި 45 ފޫޓް ހުރެއެވެ. މިއީ ބުޑިސްޓު ދީނުގެ އެކުވެންޏެއްކަމަށްވެއެވެ. މި ހައްތެލި އަާ ގާތްގަނޑަކަށް 112 ފޫޓް ދުރުގައި “އިސްދޫ ކުޑަ ހައްތެލި” ކިޔާތަނެއްވެސް ހުރެއެވެ. އެ ސަރަޙައްދުގެ މުއްޔާ ހަމައަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޢީދު ދުވަހު އެ ނެގި ފޯރި, ވަރަށް ހަނދާންވޭދޯ؟

ފިޠުރު ‏ޢީދު ދުވަހު ދަަނބިިދޫޫގައި އެއް ޖަމާޢަތެއްގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު އެންމެން އެކީ އެއްތަނެއްގައި ތިބެ ސައި ބުއިމަށްފަހު އެލިބެނީ ހާދަ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެކެވެ. ކުޑެއް ބޮޑެއް ނެތި ރަށުގެ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ބައިވެރިވާނީ އުފަލާއެކުގަ އެވެ. ދެން މި އޮތީ އެއްގެއިން އަނެއް ގެޔަށް ސައިބުއިމުގެ ކަންތަށް ފެށިފައެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގަ ވެސް ޢީދުގައި ބޮޑު ދައިތަމެންގޭގައި އަބަދުވެސް ހެނދުނުގެ ސައި ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ގަދަ ވަޔާއެކު ދަނބިދުއަށް ބޮޑެތި ގެެއްލުންތަކެއް!

މިހާރު މި ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަަައިގަަަައި ލ.ދަނބިދުއަށްް ބޮޑެެެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ގަދަވަޔާއެކު ރޭކުރި ވިއްސާރަަައިގައި ދަނބިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ “ޗޭންޖިން ރޫމްގެ” ފުރާަޅު ވަނީ އެއްލާލައިފައެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ހުސެން ފަޟީލްް މަަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ތަނުގަައި ހުރި ބައެއް ކަރަންޓުގެ އާލަތްތަކަަަަަށް ވަނީ ފެނުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ. އަދި އެތަކެތި މިހާރު ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބަށްް ބަަަަަަަދަަލުު ކޮށް,އަދި ވިއްސަާރައިގައި މިލިބޭ ގެއްލުންތައް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް