ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ރިޕޯޓު / ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތަށްް ނަދުރުބުނެ އެތަނަށް ގޮސް ކިރާ ހަނދާންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތަށްް ނަދުރުބުނެ އެތަނަށް ގޮސް ކިރާ ހަނދާންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތް ފޮޓޯ : ސާބިލް

‏ލ.ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތް; ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި ޒިިޔާރަތުގައި ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ ފުށީ މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު(ދަންނަ ކަލޭފާން) ނެވެ. މި ޒިޔާރަތު ކައިރީގައި ހައިވަކަރު ދިގު ދަނޑިއެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި ދަނޑިއަަށް އޭރުގަ ހުދު ދިދައެއް ނަގައިފާ ހުންނަ ކަމަަށްވެއެވެ.

މި ޒިޔާރަތަށް ކުރީގައި ނަދުރު ބުނެ ދޮންވެލިލާ ވަކި ރުފިޔާވެސް ލާއުޅުނު ކަމަށްވެއެވެ. ވަރަށް ފަހަކައި ޖެހެންދެން ޒިޔާރަތް ކައިރީގައި ކުދިން ހެދިއެވެ. ޒިޔާރަތުގެ ވަށައިފަާރާއި އަދި ޒިޔާރަތަށް ވަންނަން ހުންނަ ދޮރާށި ވެއްޓިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާޜިސާ ގައެވެ. ކުޑު ބުދުކޯލް އަދި ބޮޑު ބުދުކޯލް,ވެވު ހިންނަ ފަދަ ފާހަގަަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް އާޘާރީ ތަަންތަން ދަނބިދޫގައި އެބަހުއްޓެވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން އިސްލާމް ކުރެވުނު ރަަށްތަކުގެތެރޭގައި ދަނބިދޫ ހިމެނެއެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫގައިި ހުންނަ ބޮޑު ހައްތެއްޔަށް އަަަަަަަަަަަރާފިންތަ؟

ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް. ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 ފޫޓް ދުރުގައި އޮންނަ އުސްގަނޑަށް …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *