ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ރިޕޯޓު / ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތަށްް ނަދުރުބުނެ އެތަނަށް ގޮސް ކިރި ހަނދާންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތަށްް ނަދުރުބުނެ އެތަނަށް ގޮސް ކިރި ހަނދާންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތް ފޮޓޯ : ސާބިލް

‏ލ.ދަނބިދޫ ޒިޔާރަތް; ބުނެވޭ ގޮތުގައި މި ޒިިޔާރަތުގައި ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ ފުށީ މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު(ދަންނަ ކަލޭފާން) ނެވެ. މި ޒިޔާރަތު ކައިރީގައި ހައިވަކަރު ދިގު ދަނޑިއެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި ދަނޑިއަަށް އޭރުގަ ހުދު ދިދައެއް ނަގައިފާ ހުންނަ ކަމަަށްވެއެވެ.

މި ޒިޔާރަތަށް ކުރީގައި ނަދުރު ބުނެ ދޮންވެލިލާ ވަކި ރުފިޔާވެސް ލާއުޅުނު ކަމަށްވެއެވެ. ވަރަށް ފަހަކައި ޖެހެންދެން ޒިޔާރަތް ކައިރީގައި ކުދިން ކިރާ އެވެ. ޒިޔާރަތުގެ ވަށައިފަާރާއި އަދި ޒިޔާރަތަށް ވަންނަން ހުންނަ ދޮރާށި ވެއްޓިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާޜިސާ ގައެވެ. ކުޑު ބުދުކޯލް އަދި ބޮޑު ބުދުކޯލް,ވެވު ހިންނަ ފަދަ ފާހަގަަ ކޮށްލެވޭ އާޘާރީ ތަަންތަން ދަނބިދޫގައި އެބަހުއްޓެވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން އިސްލާމް ކުރެވުނު ރަަށްތަކުގެތެރޭގައި ދަނބިދޫ ހިމެނެއެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުފަން މުޅި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ދަރިއެއް އޭރުގެ ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޙީ އެހީތެރިއާ ޙަސަން މޫސާ

ފޮޓޯ:ސިހާމް އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ކޮށްމިލަނީ އެ ބޭފުޅަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވާ ލ.ދަނބިދުއަށް ުުއުފަން ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޚީ އެހީތެރިޔާ ޙަސަން މޫސާ …