ކުއްލި ހަބަރު

TimeLine Layout

August, 2019

June, 2019

 • 29 June

  އަލްޚާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން މިރޭ!

  1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަލްޚާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން މިރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ 08:30 ގައި ބައްދަލުކުރުން އޮންނާނީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ އަނބުގަސްދަށުގައެވެ. އަލްޚާ ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ރަށުފެންވަރުގަ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ޢީދު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި ރަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑާ ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރުން އޮންނާނެކަމަށް …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް
 • 18 June

  ދަނބިދުުައަށް އުދަ އަރަނީ!

  މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ދަނބިދޫ އަށް އުދަ އަރަަަަަަމުން އެބަދެއެވެ. ރަށުގެެ ހުޅަނގު ފަރާތުން 200 ފޫޓަށް ރާޅު އަރާފައިވާއިރު ބައެއް ގެތަކަށްވަނީ ލޮނުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް
 • 15 June

  އައި.ޑީ.ކިޔު އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް 2 ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް ސަނަދު ދީފި

  އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދާރުލް ޤުރްއާން (އައި.ޑީ.ކިޔު) އިން ލ. ދަނބިދޫ، ކަލައިދޫ އަދި އިސްދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޤިރާއަތު ކޯސް ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް ސަނަދު ދީފިއެވެ. ރޭ ލ. ދަނބިދޫ ސްކޫލް ހޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެން ދިޔައީ ކޯހުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ލ. ދަނބިދޫ ހުދުވެލި، ޢާއިޝަތު ޢަލީގެ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުންނެވެ. އަދި ޤުރްއާންގެ ތަރުޖަމާ އިއްވަވާ ދެއްވީ ކޯހުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ލ. ކަލައިދޫ …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް
 • 13 June

  ދަނބިދޫ ޒުވާނުންގެ އުންމީދު: ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭނެ ގޮތްވުން!

  ދަނބިިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ ލ.އަތޮޅުގައި އެންމެ ރީތީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކުގެ ތެރެެެއިން ނަގައި ކިޔާލެވޭނެ ރީތި ދަނޑެއް އޮންނަ ރަށެއް ކަން ޔަޤީނެވެެ. އެހެންނަމަވެސް މަންޒަރު ބަދަލުވެެ ޒުވާނުން ދެކުމުންްދިޔަ ހުވަފެން މިއަދު ވަނީ ބިލާހަކަަށްވެފައެވެ. ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ވިއްސާރަވެ ވާރޭ ވެޙިއްޖެނަމަ ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން އުޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މި ސަބަބާހުރެ އެކަމަަަަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ޒުވާނުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުންނާ’ބައްދަލުކޮށް އެމްޓީސީސީ އާ …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް

May, 2019

 • 4 May

  ލާމު ގަން ފެރީ ފުރި ގިނަ ބަޔަކު ރަށަށް ނުދެވި ދަތިތަކައި ކުރިމަތިވެއްޖެ؟

  ލާމުގައި ދުއްވާ އެމްޓީސީސީ ފެރީ އެމް ޓީ ސީ ސީީ އިން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ލ.އަތޮޅު ގަން- އިސްދޫ ފެރީ ފުރި އިސްދޫޫ އަދި ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދު މީހުން ފެރީން ބާލުވައިފި އެވެ. ދަނބިދޫ.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ފެރީގައި އެވަގުތު ހުރީ މީހަކު ބުނެފައިވަނީ2:30 ގައި ފެރީ އަށް އެރީ ރަށަށް ދިއުމަށް ކަމަށް ށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީހުން ގިނަވެ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި ބުނީ ފެރީ …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް

April, 2019

 • 24 April

  ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން މިފަޚަރު ރޯދަ ހަދިޔާ އަކަށް ގެތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްގެ 50 ޕަސެންޓް ދައްކަނީ

  ދަނބިދޫ ފޮޓޯ؛ ހާމްްފޮޓޯސް 1440 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބަލަން ގާތްވެފައި ވާއިރު ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލްް އިން މިފަހަރު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި . ލ.ދަނބިދޫ ގޭބިސީތަކުގެ ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލްގެ 50 ޕަސެންޓް ކައުންސިލުން ދައްކައިދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ ދަނބިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ދަނބިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ގޭބިސީތަކުގެ …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް
 • 20 April

  ދަނބިދޫ ގައި ހުވަނީީީގެ އުނދަގޫބޮޑުވެ ހުވަނި ކޮންޓުރޯލް ކުރުމަށް ސުޕްރޭ ކޮށްފި!

  ހުވަނިި މަދުކުރުމަށް ސުޕުރޭ ކުރަނީ ލ.ދަނބިދޫގައި ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ ހުވަނި މަދުކުރުމަަށް ޙާއްސަ ހަަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ކުރިޔައް ގެންގޮސްފި އެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އަދިި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސެންޓަރަލްް އޭރިޔާ އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒު ރަށުގެ މުއަސަސާާާާާާާާާާާާާާާތަކައި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަނީ ހުވަނި މަދުކުރުމަށް ބޭސްޖަހައި ސުޕްރޭ ކޮށްފައެވެ. ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމާ ގުޅިން ހުވަނި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްް މިއަދުވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެންޓަރަަަލް އޭރިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެ، ގިނަަ …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް

March, 2019

 • 27 March

  ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި!

  ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށް ވެލި އަޅާފަ. ފޮޓޯ: ސިޔާމް ތާރީޚީ ރީތި ވިނަދަނޑެއް އޮންނަ ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވެލިގަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަދި ޒުވާނުން ގުޅިގެން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިފެށީ ދަނޑުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން އުނދަގޫވެ ވިއްސާރަވެ ވަާރޭވެހިއްޖެނަމަ ދަނޑުގައި ފެން ހިނދެން ގިނަދުވަސް ވާތީވެ ދަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށްޓަކައެވެ. …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް
 • 11 March

  “އާތި” ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ޒުވާން ކޯޗެއް!

  އާތި ޕްރިޒަން ކުލަބްގެ ކޯޗުކަމަާ ހަވާލުވަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ކުލަބް މޯލްޑިވުސްކަޕް މިއަހަރު ފަށާއިރު ޒުވާން ކޯޗު އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) މިމަހު ގައި ވަނީ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ ޕްރިޒަން ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެފައެވެ y18 މުބާރާތުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭން އާތިފް މުހައްމަދު (އާތި) އަކީ ލ.އަތޮޅު ދަނބިދުއަަށް އުފަން …

  އިތުރަށް ކިޔުމަށް