ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / މަލްޓި މީޑިއާ / އާވެދާ” ވީޑިއޯ ލަވަ އަލުން އެކުލަވާލެވިފައި”

އާވެދާ” ވީޑިއޯ ލަވަ އަލުން އެކުލަވާލެވިފައި”

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އާދަމް ޔޫސުފް 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު