ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފު / ދަނބިދޫ.ކޮމް ގެލަރީ 2010-2017

ދަނބިދޫ.ކޮމް ގެލަރީ 2010-2017

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އާދަމް ޔޫސުފް 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު