ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ” އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433 ” ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

” އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433 ” ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

“އިންޓަރ ހައުސް މަދަހަ މުބާރާތް 1433″09 މާރޗް 2012 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މުބަރާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫހް އާލާކޮށް ކުދިންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫހް އާލާކުރުމާއި ރީތިކޮށް އަޑުގެހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް އަޑުގެންގުޅޭނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. މި މުބާރާތުގައި 5 އުމުރުފުރާއަކުން 88 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ 84 ދަރިވަރުން މަދަހަ ކިޔާފައިވެއެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫގައިި ހުންނަ ބޮޑު ހައްތެއްޔަށް އަަަަަަަަަަަރާފިންތަ؟

ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް. ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 ފޫޓް ދުރުގައި އޮންނަ އުސްގަނޑަށް …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *