ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުން މާރޗް 20ވަނަ ދުވަހު ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނި ބުނުން

ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުން މާރޗް 20ވަނަ ދުވަހު ފެށޭނެ ކަމަށް ބުނި ބުނުން

 

އެނގިވަޑައިގެންފައި ވާނޭ ފަދައިން، މިއަދަކީ މާރޗް 20 ވަނަ ދުވަހެވެ. އާދެ، ސަރުކާރާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. އާއި ދެމެދު ވެވުނު ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އެއްބަސް ވުމުގައިވާ ގޮތުންނަމަ އެ މަސައްކަތް އަމަލީގޮތުން ފަށަން ޖެހޭ ދުވަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ މި މަސައްކަތް ފެށެން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް ކޮޅުމައްޗެއް ފެންނަން ނެތުމެވެ.

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ދަނބިދޫގައި ކުރަން ރާވާ މިފަދަ ތަރައްގީގެ މަޝރޫއުތަކަށް މިވަނީ ކީއްބާވައެވެ؟ ސަރުކާރުން މިކަމާ އަޅާ ނުލަނީ ބާވައެވެ؟ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްއިން މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭވަރަށް ނުދެނީ ބާވައެވެ؟ ނޫނީ އާނމު ރައްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދެކިގެން އެކަށީގެންވާ ޕްރެޝަރއެއް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނުދެވެނީބާވައެވެ؟

އެހެން ނަމަވެސް މިކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގޮތެއް ނިންމާކަށް ނެތީމެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ބައެއް ޓްވީޓްތައް

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫގައިި ހުންނަ ބޮޑު ހައްތެއްޔަށް އަަަަަަަަަަަރާފިންތަ؟

ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް. ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 ފޫޓް ދުރުގައި އޮންނަ އުސްގަނޑަށް …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *