ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ބަނދަރު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އެތައް ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ފޮނި އުންމީދެކެވެ. އެހެންކަމުން ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މި އާޓިކަލްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވެމުން ދާނެއެވެ.

(23 މާރޗް 2013) ބަނދަރު ހެދުމަށްޓަކައި ސާރވޭ ކޮށްފި

ބަނދަރުގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާކަމުގެ ހެކިތައް ކުޑަ ލަސް ވުމަކާއެކު މިވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ޓީމެއް އިއްޔެ ދަނބިދޫއަށް ގޮސް ބަނދަރުގައި މިހާރު ހުރި ފުންމިންފަދަ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ވަނީ އެއްކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅުވައިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައިވާ ގޮތުން ބަނދަރު ހެދުން ދޮޅުމަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ފެށޭނެއެވެ.

 

(1 އޭޕްރީލް 2013) އެމްޓީސީސީ މަސައްކަތުމީހުން ތިބޭނޭ ގެއެއް ހޯދުން

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފެށިފަ

މި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދަނބިދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

މާންދޫ ކްލަސްޓަރ: ދަނބިދޫން ދެމީހަކު ފައްސިވެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކުޓްވި ފަރާތްތައް އެންގުމަށް އެދިއްޖެ!

ލ.ދަނބިދޫ ފޮޓޯ : ގުރައިސް ލ. މާންދޫ ކްލަސްޓަރ: މާންދޫގަައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ ދަނބިދޫ ދެމީހުން ނެގި ސުންކު …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *