ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ

ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ

 

ފޮޓޯ: ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިިއްޔާތުގެ ތެރޭން

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ 08:45 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 110ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓްތަކާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށް ދަނބިދޫގެ ރައްޔިތު އަންހެން ފިރިހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ އަދި މި ބައްދަލުވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެނެދެއްވުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އިންޖީނުގޭ ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ!

މިރޭ ދަނބިދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ދެ ޖެއިންޖީނުގައި އަލިފާނުުުުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *