ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ

ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ

 

ފޮޓޯ: ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިިއްޔާތުގެ ތެރޭން

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ 08:45 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 110ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓްތަކާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށް ދަނބިދޫގެ ރައްޔިތު އަންހެން ފިރިހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދަޢުވަތު އަރުވާފައެވެ އަދި މި ބައްދަލުވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެނެދެއްވުމަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ލ.ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަމުން …