ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ދަނބިދޫގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިފި

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ދަނބިދޫގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިފި

 

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުނާނާއެކު ދަނބިދޫ ރައްޔިތުން ނަމުގައި ބޭއްވި އެއްވުން ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ސިޙާމް

ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިޔަންމާގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ލ.ދަނބިދޫގައި ފަންޑު ފޮށި ބަހައްޓައިފި އެވެ.

ފެނަކަ ދަނބިދޫ ބުރާންޗް އިސްނަގައިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ، އަދި ރަށުގެ އެހެނިހެން މުއަައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މިއަދު ވަނީ ހާއްސަ އެއްވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި އެއްވުމުގައި ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުނަށް އެހީވުމުށް ފަންޑުފޮށި ބަހައްޓައި ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންވަނީ ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މިހަރަކާތް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުންދަނީ ހުކުރުދުވަހުގަ ހާއްސަ ހިންގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުނެވެ.

 

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ކުރީގެ މަސްހޫރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވުން މިރޭ!

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތް، އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަދި ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަނބިދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޒަމާނީ …