ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ޒުވާނުންގެ އުންމީދު: ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭނެ ގޮތްވުން!

ދަނބިދޫ ޒުވާނުންގެ އުންމީދު: ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭނެ ގޮތްވުން!

ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑަކީ ލ.އަތޮޅުގައި އެންމެ ރީތީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކުގެ ތެރެެެއިން ނަގައި ކިޔާލެވޭނެ ރީތި ދަނޑެއް އޮންނަ ރަށެއް ކަން ޔަޤީނެވެެ. އެހެންނަމަވެސް މަންޒަރު ބަދަލުވެެ ޒުވާނުން ދެކުމުންްދިޔަ ހުވަފެން މިއަދު ވަނީ ބިލާހަކަަށްވެފައެވެ.

ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ވިއްސާރަވެ ވާރޭ ވެޙިއްޖެނަމަ ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން އުޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މި ސަބަބާހުރެ އެކަމަަަަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ޒުވާނުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުންނާ’ބައްދަލުކޮށް އެމްޓީސީސީ އާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު މާރިޗު މަހު 27 ވަނަދުވަހު ދަނޑަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތްް ފެށިއެވެ. ދެތިން ދުވަހެއްގައި ދަނޑަށް ވެލި އެޅުމަށްފަހު އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ދަނބިދޫ ބަނދަަަަރު ހެދެމަށް ބޭނުން ކުރި ވެހިކަލްތަށް ހިފައިގެން ފުރަަަަައިފައެވެ. ސިޔާސީ މަޤްޞަދު ހާސިލް ކުރުމަށް ދަނޑަށް ވެލި އެޅިނަމަވެސް ދަނޑު ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ހެދިިިިިގެން ނޫނީ މުބާރާތްތަކާއި އެކުވެރި މެޗުތައް ކުޅެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއްނެތެެވެ.

ޒުވާނުން އުންމީދު ކޮށްގެން ތިބީ ދަނޑަށް ވެލި އަޅައި ލެވެލް ކުރުމަށްފަހު ދަނޑު މަސައްކަތް ނިންމާ ކުޅެވޭނެ ކަމަށް ށެވެ. ކަންތައް ވެގެންދިޔައި އުންމީދު ކުރިގޮތާ ޚިލާފަތްށެވެ. ދަނޑު މަސައްކަތް ހުއްޓި ވަޅުޖެހުނީއެވެ. ދަނޑުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ބުނާކަށް ނޭންގެއެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އިންޖީނުގޭ ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ!

މިރޭ ދަނބިދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ދެ ޖެއިންޖީނުގައި އަލިފާނުުުުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *