ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދުުައަށް އުދަ އަރަނީ!

ދަނބިދުުައަށް އުދަ އަރަނީ!

މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ދަނބިދޫ އަށް އުދަ އަރަަަަަަމުން އެބަދެއެވެ. ރަށުގެެ ހުޅަނގު ފަރާތުން 200 ފޫޓަށް ރާޅު އަރާފައިވާއިރު ބައެއް ގެތަކަށްވަނީ ލޮނުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ލ.ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަމުން …