ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދަލާއެކު ބަސްމަލާ ބޯޓް ބެންމާދަނޑު ނެރުމައްޗަށް އަރައިފި!

ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދަލާއެކު ބަސްމަލާ ބޯޓް ބެންމާދަނޑު ނެރުމައްޗަށް އަރައިފި!

މާލެއިން ފުރައިގެން ލާމަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލ.ދަނބިދޫ ބަސްމަލާ ބޯޓް ބެންމާދަނޑު ނެރުން ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުމައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދަލާއެކު ނެރުމައްޗަށް އެރިކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ހެނދުނު 6:15 ގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ދަނބިދޫ ރައްޔިތުން މިވަގުތު ބަސްމަލާ ބޯޓްގަ ހުރި މުދާތައް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާަކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. އަދި މުދާތައް ޑިންގީތަކުގައި ދަނބިދޫ އަށް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން!

މިވަގުތު އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ގެ ކޯސްޓުގާޑުގެ ސުކޮޑްރަން އަންނަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

މީގެ ހައެކަ އަހަރު ކުރިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ތެރޭގައިވެސް ބަސްމަލާ ބޯޓް ބެންމާދަންޑު ނެރުމައްޗަށް އަރާފަައިވޭ!

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަންނަނީ…

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …