ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ރުވާއު

އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ރުވާއު

ރުވާއުގެ ހަމަ އެކަނި ލަނޑާއެކު ގުރޫޕް ގެ ފަހުމެޗުން މޮޅުވެ ދަނބިދޫ ސްކޫލް ސެމީފައިނަލަށް!

މެޗުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ ރުވާއު ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް އަދި އިހައްދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ދަނބިދޫ ސްކޫލް 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށް ގުރޫޕް ގެ އެއްވަނައިގަައި އޮވެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި!. މިއީ ދަނބިދޫ ސްކޫލް މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހުމެޗެވެ. މިރޭގެ މެޗަށް ދަނބިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގެ ދެވަނަ މެޗްއިން މޮޅުވެ މުބާރާތަށް ކުރާ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި!

މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ރުވާއު ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް އަދި ކަލައިދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ދަނބިދޫ ސްކޫލް 5- 1 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި! ލ. ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗްގެ ކުރީކޮޅުގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް އިން އަހުމަދު ރުވާއު ލަނޑެއް ޖަހާ ކުރި ހޯދިނަމެސް ކަލައިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް