ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ކެޓަގަރީއަކައްނުވާ / ދަނބިދޫ.ކޮމް ގައި ލިޔުމެއް ޝާއިއު ކުރެއްވުމަށް 7633284 އާއި ގުޅުއްވާ

ދަނބިދޫ.ކޮމް ގައި ލިޔުމެއް ޝާއިއު ކުރެއްވުމަށް 7633284 އާއި ގުޅުއްވާ

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާސެނަލްއިން އާކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރުމުގެ އުއްމީދު، އާސެނަލްއިންއާކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ …