ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: android

އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: android

އެންޑްރޮއިޑް އޯ ގައި ފޯނު ހުޅުވަން ނަގާ ވަގުތު ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ކުޑަވާނެ

ފޯނު ހުޅުވަން ނަގާ ވަގުތަކީ ގިނަ މީހުނަށް މުހިންމު ނޫން ކަމަކަށް ވިޔަސް، ރޫޓުކޮށް ކަސްޓަމްސް ރޮމް އަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މީގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ އެންޑްރޮއިޑް ވާރޝަން ތަކުގައި ފޯނު ހުޅުވުން ލަސް ވިޔަސް އަލަށް ނެރުމަށް ޓެސްޓު ކުރަމުންދާ އެންޑްރޮއިޑް އޯ ގައި މިކަން ބަދަލު ކޮށްލާނެ ކަން ގޫގްލް އިން ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ގޫގްލް އިން މިކަން ހާސިލް ކުރަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް