ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ތާރީހީ / މައުމޫނު 1982ވަނަ އަހަރު ދަނބިދުއަށް ކުރި ދަތުރު

މައުމޫނު 1982ވަނަ އަހަރު ދަނބިދުއަށް ކުރި ދަތުރު

މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރައީސްކަމާ ހަވާލު ވުމަށްފަހު 1982 ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޮޓޯ:

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުފަން މުޅި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ދަރިއެއް އޭރުގެ ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޙީ އެހީތެރިއާ ޙަސަން މޫސާ

ފޮޓޯ:ސިހާމް އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ކޮށްމިލަނީ އެ ބޭފުޅަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވާ ލ.ދަނބިދުއަށް ުުއުފަން ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޚީ އެހީތެރިޔާ ޙަސަން މޫސާ …