ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އިބްރާހިމް ރަޝީދު

އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

ބަސްމަލާ ބޯޓު ބެންމާދަނޑު ނެރުމައްޗަށް އަރައި އަޑިއަށް ހިންގައްޖެ

ބަސްމަލާ ބޯޓު މާލެއިން ރަށަށް އައިސް ނެރުން ވަނުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުމައްޗައް އަރައި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި ބޯޓުގައި ހުރި މުދާތައް ބެންމާދަނޑު ފަސްގަނޑަށް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ ރައްޔިތުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، ބޯޓަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، “ލ. ދަނބިދޫ ބަސްމަލާ ބޯޓު ދަނބިދޫ އަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވިއިރު ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބާ؟

ކީރިތި ރަސޫލާ ޢާއިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި އިރު އެކަމަނާގެ ޢުމުރުފުޅަކީ ކޮބައިކަމާ މެދު މިހާތަނަށް އެތައް ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދިރާސާތަކުން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި އިރު އެކަމަނާއަކީ ފުރިހަމަ އަންހެނެއް ކަމާއި ކުޑަ ކުއްޖެއް ނޫންކަން ސާބިތުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ވެސް ބައެއްމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރަސޫލާ ޢާއިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި އިރު އެކަމަނާއަކީ ޢުމުރުފުޅުން ވަރަށް ހަގު، ތުއްޕުޅު ބޭފުޅެކެވެ. އަދި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއާއި އިތުރު ޑިންގީއެއް ޖެހި 5 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއާއި އިތުރު ޑިންގީއެއް ޖެހި 5 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާގައި ހިނގާފައިވަނީ އިސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި އެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށްފަހު ރަށަށް އައި ދަތުރުމަތީގައި، މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތުގައެވެ. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޑިންގީގައި ތިބި ބައެއް މީހުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތެއް ބަލާއިރު މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބޮޑަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ދުއްވާފައިދިޔަ ދެ ޑިންގީގައިވެސް ބައްތިއެއް ދިއްލާފައިނެތުމުން އެއްބަޔަކަށް އަނެއްބަޔަކު ނުފެނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މަސްދަރު: …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އެންޑްރޮއިޑް އޯ ގައި ފޯނު ހުޅުވަން ނަގާ ވަގުތު ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ކުޑަވާނެ

ފޯނު ހުޅުވަން ނަގާ ވަގުތަކީ ގިނަ މީހުނަށް މުހިންމު ނޫން ކަމަކަށް ވިޔަސް، ރޫޓުކޮށް ކަސްޓަމްސް ރޮމް އަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މީގެ ކުރިން ނެރެފައިވާ އެންޑްރޮއިޑް ވާރޝަން ތަކުގައި ފޯނު ހުޅުވުން ލަސް ވިޔަސް އަލަށް ނެރުމަށް ޓެސްޓު ކުރަމުންދާ އެންޑްރޮއިޑް އޯ ގައި މިކަން ބަދަލު ކޮށްލާނެ ކަން ގޫގްލް އިން ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ގޫގްލް އިން މިކަން ހާސިލް ކުރަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާސެނަލްއިން އާކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރުމުގެ އުއްމީދު، އާސެނަލްއިންއާކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކީ އާސެނަލް ވަނީ 72 ޕޮއިންޓާއެކީ، ލީގުގެ ފަސްވަނަ މަގާމަށްޖެހިލާފައެވެ. ލީގުގައި ބާކީ އާސެނަލްއަށް ދެން އޮތީ، އެންމެ މެޗެއްކަމަށްވާއިރު، ލީގުގެ ހަތަރަކުން،އާސެނަލްއަށްޖާގަލިބެންއޮތީ،ލީގުގެފަހު މެޗުން ލިވަޕޫލް އެއްވަރު ނުވަތަ ބަލިވެ، އާސެނަލްކުޅޭ މެޗުން އެޓީމު މޮޅުވެގެންނެވެ. ލީގުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު، އެޓީމާއި އާސެނަލްއާ ދެމެދު، މިވަގުތު އިނީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް