ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅާމެޗެއް ކުޅެފި

ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ އާއި ދެމެދު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅާމެޗެއް ކުޅެފި

މި މެޗު ކުޅެފައި ވަނީ ދެރަށުގެ ވިހި އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ދެމެދުގައެވެ.

މި މެޗުގެ ނަތީޖާއަކީ: ދަނބިދޫ 4 – 4 ކަލައިދޫ

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުފަން މުޅި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ދަރިއެއް އޭރުގެ ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޙީ އެހީތެރިއާ ޙަސަން މޫސާ

ފޮޓޯ:ސިހާމް އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ކޮށްމިލަނީ އެ ބޭފުޅަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވާ ލ.ދަނބިދުއަށް ުުއުފަން ޖަމާޢަތުގެ ސިއްޚީ އެހީތެރިޔާ ޙަސަން މޫސާ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *