ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ކަނު އަނދިރީގައި!

ދަނބިދޫ ކަނު އަނދިރީގައި!

ލ. ދަނބިދުއަށް ކަރަންޓު ދެމުން އަންނަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ މުޅިރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ. ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ދެމުންދާ ތިން ޖަނަރޭޓަރ ހުންނައިރު މިވަގުތު ކަަރަންޓު ދެމެންދާ  160 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރ ހަލާކުވީ މިއަދު މެންދުރުގައެެވެ.

ދަނބިދޫ ކަރަންޓު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ދަނބިދޫގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އިންޖީނުތަކުގެ ތެރެއިން 110 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރާއި 160 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރަށް މިއަދު ދިމާވި މެކޭނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނބިދޫ އަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓު ދިނުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން މަަަަަސައްކަތް ކުރަމުުުުން ގެންދާކަމުގަަަަައެވެެ. އަދި ރަށުުުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާލުމާއި ރައްޔިތުންގެ ކެތްތެރިކަމަށް ފެނަކައިން ޝުކުރު އަދާކުރެއެވެ.

 

 

 

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ލ.އަތޮޅު އިސްދޫގައިި ހުންނަ ބޮޑު ހައްތެއްޔަށް އަަަަަަަަަަަރާފިންތަ؟

ފޮޓޯ ހާމް ފޮޓޯސް. ލ.އަތޮޅު އިސްދޫ އުތުރު ފަރާތު ގޮނޑު ދޮށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 450 ފޫޓް ދުރުގައި އޮންނަ އުސްގަނޑަށް …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *