ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އިބްރާހިމް ސިހާމް

އިބްރާހިމް ސިހާމް

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން ނަމަ ބަކާ ދަނބިދޫ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޫޓް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ކުރިން ދަނބިދޫ ކައުންސިލަރު ކަންވެސް ކޮށްފައިވާ ޝާހްގެ މި އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ޓީމްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ވެގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. ދަނބިދޫ ޑޮޓްކޮމް އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ޝާހް ބުނީ އުފަން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޓީޗަރުން ހަމަނުވެ ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭތީވެ ބެލެނެވެރިން ނިކުމެ ސްކޫލް ބަންދު ކޮށްފި!

ވޭތުވެދިޔަ 5އަހަރު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ޓީޗަރުން ހަމަ ނުވާތީވެ ބެލެނެވެރިން ނިކުމެ މިއަދު ދަނބިދޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި! ދަނބިދޫ ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ބިޒްނަސް ޓީޗަރު،އަދި އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރެއް ނެތި ކިޔަވައި ދެމުން ގެންދާތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ވާއިރު، ބިޒްނަސް އަދި އިކޮނޮމިކްސް ކުލާސް ތައް ނަގައިދެމުން އަންނަނީ އެންމެ ޓީޗަރެކެވެ. ސްކޫލް ގެ ކިޔެވުން ރަނގަޅުނުވެ ދުވަހަކަށް ވުރެން ދުވަހެއް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް- 2024 ގައި ވާދަ ކުރާ ދަނބިދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗަކަށް އާކޭ ހަމަ ޖައްސައިފި!

ކޯޗް އާކޭ އަދި މިރްސާލު އާރިފް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް-2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗްއަކަށް ކުރީގެ މަސްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހްމަދު ނާޒް (އާކޭ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ އެގޮތުން މިރޭ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ކެފޭގައި ބޭއްވި ޓީމުގެ ކޯޗް ހަމަޖެއްސުމާއި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަނބިދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޓީމުގެ ކޯޗްކަމާއި ހަވާލުވެ އަހުމަދު ނާޒް (އާކޭ) …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޑައިސްގެ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!

ދަނބިދޫ ޔޫތް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވާރމެންޓް – ޑަައިސްގެ ފަރާތުން ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޖަމިއްޔާ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި! ހަތް އަހަރާއި ސޯޅަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ސަބަބުން ދަނބިދޫގައި ތިބި ފުޓްބޯޅަ އަށް ސައުގުވެރިވާ ކުދިންނަށް އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. ދަނބިދޫގައި ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އެއް އުފެދިގެން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ރުވާއުގެ ހަމަ އެކަނި ލަނޑާއެކު ގުރޫޕް ގެ ފަހުމެޗުން މޮޅުވެ ދަނބިދޫ ސްކޫލް ސެމީފައިނަލަށް!

މެޗުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ ރުވާއު ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް އަދި އިހައްދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ދަނބިދޫ ސްކޫލް 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށް ގުރޫޕް ގެ އެއްވަނައިގަައި އޮވެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި!. މިއީ ދަނބިދޫ ސްކޫލް މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހުމެޗެވެ. މިރޭގެ މެޗަށް ދަނބިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ހިމެނޭހެން 19 ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށްފި!

ދަނބިދޫ ހިމެނޭހެން 19 ރަށެއްގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެކްސެލެރޭޓިން ރިނިއުބަލް އެނާޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާޖީ (އެރައިސް) މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަސަތްކަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރީ މިއަދު އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް މިއަދު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ތިންވަނަ މެޗުއިން މޮޅުވެ ސެމީގެ އުންމީދު އާކޮށްފި!

ދަނބިދޫ ސްކޫލް ޓީމް އިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ . ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް އަދި އިސްދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ދަނބިދޫ ސްކޫލް 3-1 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށް ސެމީފައިނަލްގެ އުންމީދު އާކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދަނބިދޫ ސްކޫލް މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ 3ވަނަ މެޗެވެ. ދަނބިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ސުކޫލް ގެ ސަޕޯޓަރުން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު!

ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް އާއި ކަލައިދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗަށްފަހު ދަނބިދޫ ސްކޫލްގެ ސަޕޯޓަރުން ދެއްކި ރީތި ނާމޫނާ ގިނަބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބެމުން އެބަދެއެވެ އެގޮތުން މީސްމީޑިއާގަ މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯ ގައި ލިޔެފައިވާނީ” ދަނބިދޫ ސްކޫލްން މިރޭވެސް ނަމުން ދައްކައިފި ކަމަށްށެވެ. އަދި މެޗު ނިމުމުން ސަޕޯޓަރުން ސިޑިބަރި ދޫކޮށްދިއަައީ ސިޑިބަރި ސާފުކޮށްފަ! …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގެ ދެވަނަ މެޗްއިން މޮޅުވެ މުބާރާތަށް ކުރާ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި!

މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ރުވާއު ހައްދުންމަތީ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ޝީޝާ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ދަނބިދޫ ސްކޫލް އަދި ކަލައިދޫ ސްކޫލް ބައްދަލު ކުރި މެޗް ދަނބިދޫ ސްކޫލް 5- 1 ގެ ނަތީޖާއިން މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފި! ލ. ގަމު ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗްގެ ކުރީކޮޅުގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް އިން އަހުމަދު ރުވާއު ލަނޑެއް ޖަހާ ކުރި ހޯދިނަމެސް ކަލައިދޫ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނގޮޅި ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ހޯދައިފި!

ޗެމްޕިއަން ޓީމް އަނގޮޅި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި އިސްމާއިލް ޝަފީއު ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަނގޮޅި ޓީމް ހޯދީ މިރޭ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ފަތްމިނި އެސްސީ އާއި ވާދަ ކޮށް 7-6 މޮޅުވެގެންނެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް އަނގޮޅި ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ފައިނަލް މެޗްގައި ކޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ކުއީން އޮފްދަ މެޗަކަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް