ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ދަނބިދޫ، ހުއިފިލަނޑާ

އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ދަނބިދޫ، ހުއިފިލަނޑާ

ކަލައިދޫއާއި ދަނބިދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑް) ގުޅިގެން ހިންގާ “މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ދަށުން ލ.ދަނބިދުއާއި ކަލައިދޫގައި ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު 16 އޮކްޓޫބަރު ފެށިގެން 2 ނޮވެމްބަރު އަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި ލޯނަށް އެދޭ ފޯމާއި، ލޯނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް، www.fishagri.gov.mv  އިންނާއި ލޯނު އަމާޒުކުރެވޭ ދެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް