ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / މަލްޓި މީޑިއާ / ދިރުމާ މަށާ ގުޅާލާ” ޢަލުން އެކުލަވާލެވިފައި”

ދިރުމާ މަށާ ގުޅާލާ” ޢަލުން އެކުލަވާލެވިފައި”

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އާދަމް ޔޫސުފް 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު