ކުއްލި ހަބަރު

ފެޝަން

Ut wisi luctus ullamcorper. Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

ޤަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރުން މުހިންމު!

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މީހާގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމާއި ހަށިގަނޑުގެ މަސްތައް ވަރުގަދަކޮށް، މީހާގެ ބާރުގަދަ ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތު ކުރުމުން ލިބޭ ހަމައެކަނި ފައިދާއަކީ އެއީއެއް ނޫނެވެ. ގިނައިން ހެލިފެލިވެ އުޅެ، ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމަކީ، އިންސާނާ ތަފާތު ބަލިމަޑުކަކުން ސަލާމަތްވެ، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމުގެ ބިންގަލެއް ވެސް މެ އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދުނިޔޭގައި ގިނަ ދުވަހު ހުރުމަށް ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުން …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޑިޕްރެޝަން ހުންނަ މީހަކަށް އެހީ ވާނީ ކިހިނެތް؟

 ބަލި ހުންނަ ދުވަސްވަރު ބަލި މީހާ އެކި ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެއްކުން އެކަށޭނައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ދައްކާ ވާހަކައަށް ރައްދު ދީ، “ތިފަދަ އެއްޗިހި ބުނާކަށް ނުވާނެ” އޭ ފަދަ ޖަވާބުތައް ނުދިނުމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. އެހެން ހެދުމުން ބަލި މީހާއަށް ކުރެވޭ އިހްސާސްތަކަކީ އޭނާއަށް ކުރެވިގެން ނުވާނޭ އިހްސާސްތަކެއް ކަމަށް ވިސްނޭނެއެވެ. އަދި ބަލި މީހާގެ އިހްސާސްތައް ދަންނަ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ހީވެ އެކަނިވެރިކަން އިހްސާސްކުރެވި އިތުރަށް ކަންބޮޑުވުމާއި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ކުރުނބާ ފެން – ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ބުއިމެއް

  ކުރުނބާ ފެން ގިނަމީހުން ބޮއިހަދަނީ ބަލިވުމުންނެވެ. މާބޮޑަށް ވަރުދެރަވެ ނުވަތަ ހުން އަންނަނަމަ ކުރުނބާ ފެން ބުއިމަށް މީހުން އަވަސްވެގަނެ އެވެ. ބައެއް މީހުން ކުރުނބާ ބޮއިވެސް ހަދަ އެވެ. ގައިގައި ވަރުޖެއްސުމަށް ކުރުނބާފެން ބޯންޖެހޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރުނބާ ފެނުން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ހަށިގަނޑަށް ލިބޭކަން އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރުބާ ފެނަކީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ލ. ދަނބިދޫގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ދަނބިދޫގައި މިއަދު ހުޅުވުނު ބޭސް ފިހާރަ އިން އާސަންދަ އާއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި މިފާމަސީއާއެކު އެސްޓީއޯ ފާމަސީތަކުގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 168 އަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މި ބޮޑު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް