ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ތަޢުލީމު

އަރުޝީފުގައި ފާހަގަ ޖަހާ: ތަޢުލީމު

ހައްދުންމަތީ 3 ސްކޫލެއްގެ ކެޑޭޓުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ހައްދުންމަތީ ތިން ސްކޫލެއްގެ ކެޑޭޓުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ލ.ފޮނަދޫގައި ހުންނަ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ކެޑޭޓުންނާއި ލ. ގަމު ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ ސްކޫލުގެ އިތުރުން ލ. ގަމު އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ މި …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް