ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ރަށެއްގައި ފަށައިފި

ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ރަށެއްގައި ފަށައިފި

ފޮޓޯ: ލ. ދަނބިދޫ

މެރިކަލްޗަރ އެންޓަޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދެ ރަށެއްގައި  ހުއިފިލަނޑާާ އާލާކޮށް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

 ލ. އަތޮޅުގެ ލކަލައިދޫ އާއި  ދަނބިދޫ ހުއިފިލަނޑާ ބޮޑު ކުރުމުގެ މިމަޝްރޫޢު މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާ މޫދުގައި ހަދާފައި ހުރި ކޮށިތަކަށް ކުދި ހުއިފިލަނޑާ ޑުކޮށްލެއްވީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީއެވެ.

ފޮޓޯ: އިބްރާާހިމް ޝިހާމް
ފޮޓޯ: އިބްރާާހިމް ޝިހާމް

މިމަސައްކަތް މިއަދު މިދެރަށުގައި އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިރު، މިދެ ރަށުގެ އިތުރުން ލ.އިސްދޫގައި  ހުއިފިލަނޑާ އާލާކޮށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ 100 ފަރާތަކަށް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި ލުއި ލޯނެއް ދޫކުރުމާއެކު، އެފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފޮޓޯ: އިބްރާާހިމް ޝިހާމް
ފޮޓޯ: އިބްރާާހިމް ޝިހާމް

ހުއިފިލަނޑާ އާލާކޮށް ބޮޑުކުރުމަށްފަހު މާކެޓް ކުރުމުގެ މިމަޝްރޫޢު އަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އިފާޑް) އާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލްގެ ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ޝާހް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި!

ގޯލްޑެން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް -2024 ގައި ބައިވެރިވާ ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ދަނބިދުއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ޝާހް ކުޅިވަރުގެ ނަމުން …