ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި މިއަދު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޮޓޯ. ކޮންމެ ގްރޭޑްއަކަށްވެސް ކިޔަވާދީފައިވަނީ އެ ގްރޭޑެއްގެ ދަރިވަރަކު.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

😂👊

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަނީ

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ހުޅަނގު މޫސުމީ ވިއްސާރާގައި މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ލ.ދަނބިދުއަށް އުދަ އަރަމުން …