ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު / އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

2014 ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވައި ކުރައްވަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުން އެބަދެއެވެ. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 3 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގައެވެ.

އާއި ބެހޭ އިބްރާހިމް ސިހާމް

މިވެސް ކިއުއްވާލައްވާ

ދަނބިދޫ އިންޖީނުގޭ ގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ!

މިރޭ ދަނބިދޫ އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ދެ ޖެއިންޖީނުގައި އަލިފާނުުުުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *