ކުއްލި ހަބަރު

Blog List Layout

ކުރުނބާ ފެން – ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ބުއިމެއް

  ކުރުނބާ ފެން ގިނަމީހުން ބޮއިހަދަނީ ބަލިވުމުންނެވެ. މާބޮޑަށް ވަރުދެރަވެ ނުވަތަ ހުން އަންނަނަމަ ކުރުނބާ ފެން ބުއިމަށް މީހުން އަވަސްވެގަނެ އެވެ. ބައެއް މީހުން ކުރުނބާ ބޮއިވެސް ހަދަ އެވެ. ގައިގައި ވަރުޖެއްސުމަށް ކުރުނބާފެން ބޯންޖެހޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރުނބާ ފެނުން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކެއް ހަށިގަނޑަށް ލިބޭކަން އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރުބާ ފެނަކީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު އާސެނަލްއިން އާކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސަންޑަލޭންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރުމުގެ އުއްމީދު، އާސެނަލްއިންއާކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކީ އާސެނަލް ވަނީ 72 ޕޮއިންޓާއެކީ، ލީގުގެ ފަސްވަނަ މަގާމަށްޖެހިލާފައެވެ. ލީގުގައި ބާކީ އާސެނަލްއަށް ދެން އޮތީ، އެންމެ މެޗެއްކަމަށްވާއިރު، ލީގުގެ ހަތަރަކުން،އާސެނަލްއަށްޖާގަލިބެންއޮތީ،ލީގުގެފަހު މެޗުން ލިވަޕޫލް އެއްވަރު ނުވަތަ ބަލިވެ، އާސެނަލްކުޅޭ މެޗުން އެޓީމު މޮޅުވެގެންނެވެ. ލީގުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު، އެޓީމާއި އާސެނަލްއާ ދެމެދު، މިވަގުތު އިނީ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ލ. ދަނބިދޫގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ދަނބިދޫގައި މިއަދު ހުޅުވުނު ބޭސް ފިހާރަ އިން އާސަންދަ އާއި އެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި މިފާމަސީއާއެކު އެސްޓީއޯ ފާމަސީތަކުގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 168 އަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މި ބޮޑު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް