ކުއްލި ހަބަރު
ފުރަތަމަ ސަފުހާ / ހަބަރު (ސަފުހާ 3)

ހަބަރު

“ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅެނީ

އެފް ސީ ތޭހަޓް (ވ) ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް ފޮޓޯ : އިބްރާހިމް ޝިހާމް. 52ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” ފައިނަލް މިއަދު ކުޅޭނެއެވެ. ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ  ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި އެފް ސީ ތޭހަޓް އެވެ. ލީގް އުސޫލުން ކުޅެ އެންމެ ގިނަ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ

  ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން މިރޭ 08:45 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލްގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. މި ބައްދަލުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 110ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓްތަކާއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް ދަނބިދޫގެ ރައްޔިތު އަންހެން ފިރިހެން ހުރިހާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2ވަނަ މިނިވަން ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

52ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017” އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނު އިސްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރ ޙުސައިން ނައީސް އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސް ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް އާއި ސިއްސުވާލި އާއި އެމް އެސް އެފް އާއި ވައިލެޓް ކަންމަތި އަދި އެފް ސީ ތޭހަޓް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ މިނިވަންް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފޮޓޯ: މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން ފުޓްސަލް ކަޕް ގެ ޗެންޕިއަން ކުލަބް އެސްޓަޑޮސް. މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދަނބިދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޖުލައި 23 ވާ އާދިއްތަ ދުަވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ބަސްމަލާ ބޯޓު ބެންމާދަނޑު ނެރުމައްޗަށް އަރައި އަޑިއަށް ހިންގައްޖެ

ބަސްމަލާ ބޯޓު މާލެއިން ރަށަށް އައިސް ނެރުން ވަނުމުގެ ތެރޭގައި ނެރުމައްޗައް އަރައި އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި ބޯޓުގައި ހުރި މުދާތައް ބެންމާދަނޑު ފަސްގަނޑަށް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނބިދޫ އަދި ކަލައިދޫ ރައްޔިތުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، ބޯޓަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، “ލ. ދަނބިދޫ ބަސްމަލާ ބޯޓު ދަނބިދޫ އަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސްއަކަށް ޙުސެއިން އަޝްރަފް އަދި ނައިބު ރައީސްއަކަށް އަޙުމަދު ޝަރީފް!

ފޮޓޯ: (ކ) ޙުސެއިން އަޝްރަފް (ވ) އަޙުމަދު ޝަރީފް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މިއަދު މަޤާމްގެ ހުވައި ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ ރައީސް ކަމައި ނައިބް ރައިސް ހޮވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލަރުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ދަނބިދޫ ކައުންސިލް ރައީސްއަކަށް ޙުސެއިން އަޝްރަފް އަދި ނައިބު ރައީސްއަކަށް އަޙުމަދު ޝަރީފް ވަނީ ހޮވައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދަނބިދޫ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް އުފާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އަލަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގެންނެވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި!

  ފޮޓޯ: ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވައި ކުރައްވަނީ. މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހުވާކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރު ޞަލަވާތުގެ ބަރަކާތުން ފައްޓަވައި ދެއްވީ ދަނބިދޫ މުދިމު އަލްފާޟިލް އުމަރު ޔޫސުފްވެ. މިދަރުބާރު ތަޢާރުފް ކޮށްދެއްވީ ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަބުދުއްލަތީފް މުޙައްމަދު އެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ހުވައި ލައިދެއްވީ ދަނބިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ އިސް ގާޒީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފްއެވެ. ހުވާ …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި

2014 ވަނަ އަހަރު ދަނބިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވައި ކުރައްވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އަލަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުން ޖޫން 3 ގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުން އެބަދެއެވެ. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން 3 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި ދަނބިދޫ ސްކޫލް ގައެވެ.

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއާއި އިތުރު ޑިންގީއެއް ޖެހި 5 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދަނބިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއާއި އިތުރު ޑިންގީއެއް ޖެހި 5 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާގައި ހިނގާފައިވަނީ އިސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި އެކު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށްފަހު ރަށަށް އައި ދަތުރުމަތީގައި، މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތުގައެވެ. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޑިންގީގައި ތިބި ބައެއް މީހުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތެއް ބަލާއިރު މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބޮޑަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ދުއްވާފައިދިޔަ ދެ ޑިންގީގައިވެސް ބައްތިއެއް ދިއްލާފައިނެތުމުން އެއްބަޔަކަށް އަނެއްބަޔަކު ނުފެނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މަސްދަރު: …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް

އިސްދޫ އާއި ދަނބިދޫގެ ކޯޒުވޭއިން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ލ. އިސްދޫ ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ލ. އިސްދޫ ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މީގެ ކުރިން ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލާކަމަށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް …

އިތުރަށް ކިޔުމަށް